Kap白菜滷結緣

作者:張寶明


「頭家,我beh白菜滷、米粉炒kap肉羹。」


Tsit間古早味ê店,伊ê白菜滷bē油bē濁,生甜koh有芳氣,是我食過上tshinn、上清芳--ê,莫怪我一禮拜上無三斗ài來tsia食早頓。進前食過華西街--ê是油thōng-thōng koh鹹tok-tok,m̄-koh,芳氣十足;iah若湳雅夜市--ê是靠扁魚kap豬油khiàn--出-來ê芳味leh siânn人喙瀾,白菜滷kah爛糊糊thìng好用吞--ê,kài成是beh賣hōo無喙齒ê人食--ê ê款。


Ngeh一ngeh白菜滷that入去喙--裡,先鼻--著ê芳味刺激神經線,叫醒潛意識ê記持浮出「好食」兩字;suà--落-去,舌ê細胞去hōo滋味ù kah phi̍h-pho̍k跳,喙瀾腺就án-ne做大水;喙齒若『大力水手』食著菠薐仔就悽慘仔leh哺,suí色ê白菜bē爛bē韌,piak-ta ê三層tīng身tīng身,nn̂g全tshng ê磅皮軟khiū軟khiū,生ê切做絲ê木耳khiū脆khiū脆,規喙有無仝ê口感kap滋味,是享受ê幸福。


「愛食ê人lóng tsiok愛pìnn食--ê」,tse是千年ê定律。有影!我mā走bē去,tsiânn愛pìnn食--ê。Tsûn--年過年前,拄tshiāng牽--ê beh tńg去後頭赴食飯會,我想講白菜滷ê印象iáu tshinn-tshioh kah,趁燒就來lā一鼎赴會,án-ne khah bē歹勢,雖bóng是án-ne講,其實是想beh展一下仔我煮食ê手路。


天拄bâ霧仔光niâ,就去大市仔kā料款--tńg-來--ah。阮兜ê灶跤從來to m̄ bat tsiah早就tsiah鬧熱--過。有牽--ê做助手,備料定著緊koh輕可。起火熱鼎,落豬油hōo熱,扁魚kap蝦米鬥陣khiàn芳,拄tshìng--起-來ê味是àu風kah你tio̍h am鼻空,ná khiàn ná芳,芳到規灶跤;三層肉tsit時落鼎piak hōo赤,肉絲表面走出ê柴色tsiâu-ûn;lām香菇絲炒hōo ta水,煎匙一下lā掛tshi̍h,香菇隨huah出tsî-tsiû ê慘叫聲,一時仔tshi̍h就無聲--ah,香菇芳mā tshìng來到鼻空--ah;山東白仔倒落去鼎,規鼎tīnn滿滿,puān無幾下隨消水--去;磅皮、豬跤筋kap木耳做陣落鼎,puān hōo tsiâu就加兩飯碗水,khàm蓋hōo būn kah完全消水,鼻著白菜滷ê氣味,火隨切hua,khat落去電鍋內鍋,外鍋加兩khok水落去tīm,無一tak久仔芳味是規厝間。


Hit中晝ê食飯會煞,牽--ê bē堪得人呵咾,替我主意後禮拜beh送一家一包做年菜。想bē到過年了hit個月我koh煮三遍白菜滷。到tann,見若阮有食飯會丈姆就ē注文我ê白菜滷。就án-ne,我suah kap白菜滷結緣--ah。 

#寶島好食mi̍h 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap台羅。

#台文通訊BONG報 352期,2023年7月出刊。

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會


#李江却台語文教基金會 需要你ê定期捐款,逐年贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$2,400,lán做伙復振台灣語文ê事工kap雜誌編印發行費用,捐款thang抵稅。