Hāu-hn̂g ê Tsîng-hūn 校園ê情份

 作者:高嘉徽  (作者是2016年高雄第一社區大學秋季台語師資班ê學生,iáu未30歲,tsit-má是台語支援教師。)


Tī tsit ê tiong-ha̍k lāi-té, ha̍k-sing tsi-kan ê kám-tsîng, tàu-té ē ū siánn-mih ti̍k-pia̍t neh?


“Aih, lí khuànn hit ê ha̍k-tiúnn ū-kàu iân-tâu--ê, A-hun lí kám-kak hit ê lâng án-tsuánn ah?” A-thô kóng kah teh-beh lâu tshuì-nuā--ah!


“Lí--ooh! Ná tshin-tshiūnn A-hue kāng-khuán, lóng sī teh siūnn lí ê ha̍k-tiúnn!” A-hun kî-si̍t khuànn-tio̍h hit ê tsa-poo-lâng tō tò-tuānn--ah!


Ū tsi̍t kang, A-hun khì i ê kàu-sik siōng-khó ê sî-tsūn, khì lòng-tio̍h hit ê A-thô kah-ì ê ha̍k-tiúnn.


“Aih, lí lóng bô teh khuànn lōo--ooh! Lòng-tio̍h guá ê sin-khu tsiok tuā-la̍t koh tsiok thiànn--ê --lah!” Hit ê ha̍k-tiúnn tsiok siūnn-khì--ê, i koh kiò A-hun khì piān-sóo tshuē--i, siūnn-beh tshut tsi̍t kháu khuì.


Hit ê A-hun kám-kak i ū-kàu khióng-pòo--ê, m̄-koh mā kuai-kuai khì piān-sóo tshuē--i.


“Hah hah hah! Lí lâi--ah! Guá mn̄g--lí-tsi̍t-ē, lí thâu-tú-á kā guá lòng--tio̍h, beh iōng siánn-mih hong-sik kā guá huē-sit-lé neh?” Hit ê ha̍k-tiúnn jú uá jú kīn, A-hun si̍t-tsāi tsiok kín-tiunn--ê, i teh siūnn-kóng beh án-tsuánn kóng khah hó.


“Ha̍k-tiúnn, pháinn-sè--lah! Hit ê sî-tsūn guá teh kuánn-kông beh siōng-khò, bô sè-jī lòng-tio̍h lí, lí mài siūnn-khí--lah--honnh!”


A-hun tng-teh kóng ê sî-tsūn, hōo A-thô khuànn--tio̍h, i m̄ kam-guān i ài ê ha̍k-tiúnn hām A-hun tī piān-sóo ê guā-kháu kóng-uē. A-thô siūnn-beh tuì i ê pîng-iú A-hun pìnn-khang, m̄-koh i kiann ē hōo lâng huat-hiān, tō m̄ kánn--ah! Hit ê ha̍k-tiúnn kiò-tsó A-tang, i tī ha̍k-hāu sī tsi̍t ê tsiânn siū huan-gîng ê tsa-poo-gín-á!


“Eh, lí khuànn hit ê sam-pat A-hue lâi--ah neh! Khì kā i tshòng-tī--tsi̍t-ē !” Hit ê kóng-uē ê lâng mā sī kah-ì ha̍k-tiúnn ê lâng, i kiò-tsò A-thîng, i mā tsiok uàn-tōo A-hun thài ē hām ha̍k-tiúnn kiânn hiah kīn.


Kî-si̍t hit ê ha̍k-tiúnn tsí-sī siūnn-beh kā A-hun tsia̍h-tshenn-kha niā-niā, bô teh kah-ì A-hun, m̄-koh tuì kî-tha ê tsa-bóo-gín-á lâi kóng sī tsiok bē sóng ê tāi-tsì.


Hit ê A-hun lo̍h-bué huat-hiān i í-king ū tsi̍t-tiám-á teh kah-ì ha̍k-tiúnn, i mā m̄ tsai-iánn i sī siánn-mih sî-tsūn ài--tio̍h--ê. “Guá kah-ì ha̍k-tiúnn ê tāi-tsì tshian-bān m̄-thang kóng, ah bô guá tō ē tsiok tshi-tshám--ê!” A-hun sim-lāi teh siūnn tsit kiānn tāi-tsì.


Hit ê ha̍k-tiúnn A-tang tsuè-kīn huat-hiān A-hun sió-khuá kuài-kuài, thài ē tuì i tsiok pháinn-sè--ê, tsiânn pì-sù ê khuán?


Ū tsi̍t kang, A-thô hiông-hiông tī i ê hó-pîng-iú A-hun ê phōo-á lāi-té khuànn-tio̍h tsi̍t kù uē: “Guá kài-sîng kah-ì-tio̍h A-tang ha̍k-tiúnn--ah neh!” A̍h hó, tsit siann tshám--ah, hōo lâng tsá tō giâu-gî A-hun kah-ì ha̍k-tiúnn ê tāi-tsì piak-khang--ah!


“Aih, tán--leh lán lâi-khì kā A-hun kà-sī--tsi̍t-ē, lâi, lán lâi-khì!” A-thô kóng kah khì-tshuah-tshuah!


Hit ê A-hun kiânn kuè beh khì kàu-sik ê lâu-thui, suah hōo A-thô hām i ê ping-iú tshòng-tī kah tsiok tshi-tshám, kā tsuí-tháng ê tsuí tò teh i ê sin-khu, hāi i ê sann lóng tâm-lok-lok--ah! 


A-hun m̄ tsai-iánn uī-siánn-mi̍h i ê hó-pîng-iú thài ē tuì i án-ne. Āu--lâi, i tsiah siūnn-tio̍h A-thô kám sī thau-khuànn i ê phōo-á lāi-bīn siá ê mi̍h-kiānn. 


Tsit ê sî-tsūn, A-tang tsai-iánn A-hun hōo lâng khi-hū, hiong-hiong-kông-kông tsáu khì khuànn A-hun ū án-tsuánn--bô.


Kî-si̍t A-tang pún-lâi bô teh kah-ì A-hun, m̄-koh āu--lâi hām i tàu-tīn, i kám-kak i ê lâng tsiok un-luán--ê, tō sannh-tio̍h A-hun. A-hun kàu tsit-má koh m̄ tsai-iánn, i ài ê lâng mā teh kah-ì--i. Nā-sī i tsai, it-tīng tsiok huann-hí--ê.


Hit ê A-tang, kā tsia̍h A-hun tshenn-kha ê lâng mā kah tsiânn tuā-siann, tsin hùn-nōo, tshuē hia-ê lâng sǹg-siàu.


Āu--lâi, in nn̄g ê lâng tō tsò-hué--ah, A-tang sī tsin-sim teh kah-ì A-hun, A-hun mā kám-kak tsiok hīng-hok--ê. Liân i ê pîng-iú A-thô mā piàn-tsò tsin-sim tsiok-hok in nn̄g lâng ē-tàng hīng-hok. 


Ha̍k-tiúnn A-tang khó-tiâu ê tāi-ha̍k, āu--lâi A-hun mā khó-tiâu, in nn̄g ê lâng ê ài-tsîng kòo-sū mā thuân kah tsuân ha̍k-hāu lóng tsai-iánn, ta̍k-ke lóng tsiok-hok--in neh!

#Saⁿ-kap讀小說 專欄,本文使用臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報318期,2020年9月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。