Hi-bāng ē-tàng uī Tâi-gú tsò kuá tāi-tsì

作者:許慧盈 (作者是民視「台語講世事」節目主持人,「基進ē輾轉-台語讀寫基礎班」結業學員)

Guá tsin huann-hí lâi pò-miâ tsham-ka tsit pái ê khò-tîng, guá tiō-sī hit tsióng Tâi-gú ê tshinn-mî-gû.

Kî-si̍t guá í-tsîng tī Pó-tó Sin Siann siōng-pan ê sî-tsūn ū o̍h--kè--ah, hit-tsūn bô o̍h hó-sè, suà--lo̍h-lâi, guá tiō kám-kak tsin oh o̍h, sóo-í it-ti̍t siám-pī.

Guá sim-lāi sī hi-bāng ē-tàng uī Tâi-gú tsò tsi̍t-kuá tāi-tsì, sóo-í tsit huê ài ū kuat-sim o̍h hōo hó. Tsit-má guá mā tsin hiáng-siū, m̄-nā ē-tàng mài koh tsò Tâi-gú ê tshinn-mî-gû, leh hoo Tâi-lô ê sî-tsūn mā-sī tsi̍t-tsióng kik-thâu-náu, tsin huann-hí.  
#心內話專欄,本文使用臺灣閩南語羅馬字拼音方案
台文通訊BONG報309期,2019年12月出刊。

--------------------------------------------
歡迎捐款贊助 李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。