Hiânn柴ê麵

作者:陳乃嘉

(作者是音樂工作者;李江却台語文教基金會「Ē Liàn-tńg台語讀寫基礎班」學員)自細漢我就上愛食麵,尤其是「hiânn柴ê麵」。Tī我ê故鄉──高雄鳳山兵仔市內底,有一擔看--起-來ká-ná無啥特別ê麵擔仔,號做「蘇--家古早麵」。

Tsit間店賣ê mi̍h件tsiânn簡單,kan-ta有ta麵、湯麵、扁食湯kap幾若項烏白切niā-niā。麵條有分做兩款,粗麵iah是幼麵lóng在人揀。

M̄-koh上特殊--ê是m̄管頭家娘是teh煮麵iah是煮扁食,lóng是用一口tuì古早時代傳--落-來ê灶來hiânn--ê,m̄是用gá-suh爐。因為án-ne,in ê麵食就有一種芳khuì,就是hiânn柴味。

對我來講,tsit款hiânn柴味,就是tī我心中無別項mi̍h件ē-tàng取代ê古早味,guán故鄉ê味,高雄ê味。後尾,我lóng kā tsit間麵擔仔號做「Hiânn柴ê麵」。


#台灣人寫真 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報307期,2019年10月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox

郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。