Lâ-giâ Him-siān Ti-tu (Lâ-giâ欣羨蜘蛛)

作者:蕭平治

【Lah-jih gū-giân kóng-kò͘】

Chi̍t chiah lâ-giâ tòa tī lâng chhù-lāi, soán-te̍k piah-kak sì-kè keⁿ-si, thèng-hāu báng-thâng poe-lâi tio̍h-bāng, mê--sî tán-hāu lâng khì khùn, chiah lo̍h-lâi thô͘-kha-tau lia̍h ka-choa̍h chia̍h, ji̍t-chí bē-bái kòe.

Khó-sioh chú-lâng m̄ bat lâ-giâ ê kong-lô, tín-tāng-tio̍h tiō gia̍h sàu-chhiú boeh kā i kòng, hāi i ji̍t--sî bih-tiàm iap-thiap toh-kha piah-phāng, m̄ káⁿ chhut-lâi chhit-thô.

Ū chi̍t kang, i tī thang-á-mn̂g piⁿ khòaⁿ-tio̍h gōa-kháu chhiū-á-téng, ū chi̍t chiah ti-tu keⁿ chi̍t niá ti-tu-bāng, tiāⁿ-tiāⁿ ū báng-thâng poe-lâi ka-kī tio̍h-bāng, ti-tu kan-na piⁿ--a tán-thāi tō ū piān-piān chia̍h-mi̍h sàng kàu-ūi. Lâ-giâ khòaⁿ kah him-siān ka̍h...

Him-siān put-jû hêng-tōng si̍t-hiān, ti-tu ē-hiáu keⁿ-si, góa lâ-giâ kāng-khoán ē-hiáu keⁿ-si, sim-ì hōaⁿ-tiāⁿ, sûi-sî hāⁿ-chhut thang-á-mn̂g phāng, kiâⁿ-kàu chhiū-á-kha, peh-chiūⁿ chhiū-á-téng, khai-sí kut-la̍t keⁿ-si.

Lâ-giâ-si keⁿ hó-sè, lâ-giâ liâng-sè-liâng-sè bih-tiàm chhiū-hio̍h-á tán-thāi, tán kui-po͘, tán bô pòaⁿ chiah báng-á poe-chiūⁿ bāng, khòaⁿ he ti-tu-bāng í-keng ia̍h-á, phang, báng-thâng kúi-nā chiah, ti-tu lāu-sîn chāi-chāi iáu-koh leh tán-thāi.

Ti-tu kiàn-gī: lāu-hiaⁿ-tī, iáu-sī tńg-khì chhù-lāi khah sek-ha̍p--lí, góa keⁿ pat-kòa ti-tu-bāng lí bē-hiáu, lí keⁿ he lâ-giâ-si kám sī bāng? Bo̍k-koài bāng bô pòaⁿ chiah thang chí-ki, iáu-sī kóaⁿ-kín tńg-khì un-loán chhù-lāi khah lí ê seng-oa̍h hong-sek, goán sī pháiⁿ-miā ko͘-put-chiang, chiah tio̍h chhoe-hong pha̍k-ji̍t thó-thàn, kóaⁿ-kín tńg--khì--lah!

Lâ-giâ kian-chhî m̄-sìn-siàⁿ, m̄ sìn báng-á bē lâi tio̍h-bāng, tán liáu koh-chài tán, kî-thāi koh-chài kî-thāi, tán kàu pak-tó͘ iau, iau kah tōa-tn̂g kò sió-tn̂g, put-tit-í, thâu-lê-lê, chi̍t hoa̍h chi̍t hoa̍h, thoa tîm-tāng bô-la̍t ê kha-pō͘, iáu-bōe tńg-kàu chhù-lāi, soah chi̍t-miā o͘-ho͘-ai-chai.

Gū-ì: Bô hit-lō châi-tiāu, tō m̄-thang khòaⁿ iūⁿ o̍h iūⁿ. Ū chū-sìn, chiàu ka-kī seng-oa̍h hong-sek seng-oa̍h.


台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    

網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報312期,2020年3月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。