228 Tâi-gí Koa-si Bûn-hòa-cheh pò-tō 228台語歌詩文化節報導

作者:Î, Gio̍k Ngô͘     (台羅會秘書長)

Oa̍h-tāng liân-kiat: http://www.de-han.org/taiwan/228


Kin-nî sī 228 73 chiu-nî. 1947, chit tōaⁿ sî-tāi ê tiōng-tāi le̍k-sú lán m̄-thang kā pàng hō͘ bē-kì.

Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe pān-lí “Liām koa-si, chia̍h jiû-hî-moâi” kì-liām oa̍h-tāng í-keng 10 kúi tang. Kin-nî in-ūi Tiong-kok Bú-hàn Hì-iām ia̍h-chêng ê éng-hióng, choân Tâi-oân chiâⁿ chē oa̍h-tāng thêng-pān, á-sī iân-āu. Put-jî-kò, lán ê oa̍h-tāng tē-tiám an-pâi tī sek-gōa khòng-khoah ê só͘-chāi, chiū chiàu-siông kí-pān.

2 tiám 28 lán chún-sî chún-hun khai-sí. Tòe kok-koa“Tâi-oân Chhùi-chhiⁿ” im-ga̍k, lán tōa-siaⁿ chhiùⁿ-chhut Tâi-oân-lâng ê sim-siaⁿ. Chiap-sòa, lán kā 1 ki 1 ki pek-ha̍p ta̍uh-ta̍uh-á, hó-lé-á hiàn hō͘ ūi Tâi-oân hi-seng ê cheng-eng. Té-té 1 hun-cheng ai-su, siàu-liām siū-lān-chiá, piáu-ta̍t lán tùi in ê kèng-ì.

Lí-sū-tiúⁿ tì-sû ê sî piáu-sī hiān-chhú-sî koaⁿ-hong ê kì-liām kan-taⁿ gî-sek nā-tiāⁿ. Kì-liām m̄-nā gî-sek niâ, lán pān Si-koa Bûn-hòa-cheh ê ì-gī ū 2 hāng. Tē 1 hāng, thàu-kòe liām koa-si siàu-liām siū-lān-chiá. Tē 2 hāng, ǹg-bāng chiâⁿ-chò bîn-kan cheh-ji̍t, hō͘ āu-tāi kiáⁿ-sun liáu-kái chia-ê lâng ê kò͘-sū, tāi-tāi thoân-chhiùⁿ, lán ê sia̋n-pái chiah bē pe̍h-pe̍h hi-seng.

Hia̍p-pān tan-ūi Tâi-oân Lâm-siā siā-tiúⁿ, Tâi-lâm-chhī kap Ko-hiông-chhī ê chhī-gī-oân kiōng-tông hiáng-èng chit ê oa̍h-tāng. Tâi-lâm-chhī Bûn-hòa-kio̍k mā chin iàu-ì. Hù-kio̍k-tiúⁿ chhut-se̍k kóng-tio̍h Bûn-hòa-kio̍k chìn-hêng 228 bûn-hiàn kap kháu-su̍t le̍k-sú tiâu-cha, chhut-pán chhiú-chheh, siāu-kài 27 ê kap jîn-koân le̍k-sú siong-koan ê só͘-chāi. Hi-bāng hō͘ āu-tāi liáu-kái le̍k-sú, tin-sioh sia̋n-pái iōng sèⁿ-miā cheng-chhú--lâi ê chū-iû.

Chit kái lán siu-tio̍h 12 siú si, chok-chiá pau-koat Tâi-lô-hōe hōe-oân, kap Tâi-oân-hong Koa-ga̍k-chi̍p sêng-oân. Tâi-bûn pit-hōe Lí-sū-tiúⁿ Tân Bêng-jîn, Tâi-oân Hú-siâⁿ Kū-chheh-tiàm hū-chek-jîn mā hiàn si hō͘  sia̋n-pái.

Tâi-oân-hong Koa-ga̍k-chi̍p sêng-oân ta̍k-kò-goe̍h chū-hōe chhòng-chok Tâi-gí-koa. Tân Tin-gî kap Chng Gē-koan chit tùi siàu-liân ang-á-bó͘ tē 2 kái chham-ka kì-liām oa̍h-tāng. Gē-koan “A-pah ê Thiàⁿ”chit siú si, iû Tin-gî ián-chhiùⁿ. In hi-bāng hō͘ koh-khah chē lâng lâi chham-ú, só͘-pái iau-chhiáⁿ Tâi-oân-hong sêng-oân kiōng-tông phó͘-khek hiàn hō͘ sia̋n-pái. Chit siú si biâu-siá Lō͘-tek thâu 1 ê khí-kho-i N̂g Un-kiong ê kò͘-sū. Pe̍h-sek khióng-pò͘ sî-kî N̂g i-seng tī pòaⁿ-mê hông lia̍h--khì. I ê ûi-su án-ne siá “Góa ê sí-si m̄-thang lâi niá. Góa hi-bāng kià-hù hō͘ i-ha̍k-īⁿ, hō͘ i-ha̍k-seng kái-phò, cheng-ka i-ha̍k tì-sek”.

Éng-nî lán tī hiān-tiûⁿ chhoân jiû-hî-moâi hō͘ chham-ka-chiá. Kin-nî in-èng Tiong-kok Hì-iām ia̍h-chêng iōng 228 jūn-ko chhú-tāi jiû-hî-moâi. Chia̍h jiû-hî-moâi tāi-piáu tùi sia̋n-pái ê siuⁿ-si. 1947 nî 3 goe̍h chhe 10 Tâi-pak-chhī Lu̍t-su Kong-hōe hōe-tiûⁿ Lí Sūi-hàn lu̍t-su tī in tau beh chia̍h jiû-hî-moâi ê sî hō͘ hiàn-peng kā lia̍h--khì tō bô koh tò-tńg--lâi. Ta̍k-tang in tau ê lâng ēng chia̍h jiû-hî-moâi ê hong-sek lâi kā siàu-liām.

Bī-lâi lán tiāⁿ-tio̍h chhî-sio̍k pān-lí chit ê ì-gī chhim-oán ê oa̍h-tāng. Bē-tàng lâi hiān-tiûⁿ ê iú-chì mā ē-tàng tiàm chhù--ni̍h chia̍h jiû-hî-moâi, kóng-kó͘ hō͘ sī-sè thiaⁿ, chò-hóe siàu-liām. 

Oa̍h-tāng liân-kiat: http://www.de-han.org/taiwan/228


台灣羅馬字協會
(簡稱「台羅會」)簡介:
2001年成立,宗旨:
(1)推行台灣羅馬字ê研究kap普遍化。
(2)追認台灣羅馬字kap台灣話ê法定地位。
(3)要求政府實施公平正義ê多語文政策。
(4)建設多元、開放、互相尊重ê台灣文化。
Email:tlhemail@gmail.com    
網站http://www.tlh.org.tw
#台羅會交流道 專欄,本文使用白話字。
台文通訊BONG報313期,2020年4月出刊。歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 (捐款thang抵稅,匯款了後請通知02-23112199)
線上捐款(定期定額) https://ppt.cc/fF5bhx
線上捐款(單筆) https://ppt.cc/fcycox
有固定的長期捐款, 讓更多的台語文相關計畫可以穩定的推行,感謝逐家。


郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會
電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。