Guá Siōng Kah-ì ê Lâng

作者:李沛芹
(作者是茄萣國小五年ê學生,tse是伊ê第一篇台文作品,感謝蔣日盈老師推薦投稿 )

Guá ê a-má tsiok ióng-kiānn--ê, tsuè-kīn tshut tshia-hō, i ê tshia pháinn--khì--ah. M̄-koh i m̄-tann bô siū-siong, liân tshè-siong to bô. Tse kap i ài ūn-tōng khó-lîng ū kuan-hē. He sī 1 ê hó si̍p-kuàn, i muí 1 kang lóng ē ūn-tōng, mā siánn-mi̍h lóng tsia̍h. Sóo-í muí 1 ê i-sing lóng kóng i tsiok kiān-khong.

A-má sī 1 ê siōng hó ê lâng. In-uī ài ūn-tōng, si̍k-sāi tsiok tsē pîng-iú. I tsiok kah-ì kap in tsò-hué phàu-tê, tshiâng-tsāi tsio pîng-iú lâi tshù--lí phàu-tê, koh lóng ē tsún-pī hó-tsia̍h ê tiám-sim tsiau-thāi--in. Ū 1 kang, guán tau ū lâng-kheh lâi, guá lóng m̄ bat. A-má kóng he sī i ê pîng-iú, kiò guá ài kiò i a-pô. Tsū-án-ne, guán tsin kín tō piàn si̍k-sāi--ah, guán tsò-hué uē-sian. A-má ná uē ná kóng i ê kòo-sū.

I sè-hàn ê sî-tsūn tō tī-leh tsò khang-khuè--ah. Guán tsit-má tuà ê tshù tō sī a-má tuì sè-hàn kàu tuā-hàn phah-piànn thàn ê tsînn bé--ê. Hit ê sî-tsūn guá leh siūnn, án-ne i tsi̍t-sì-lâng lóng leh tsò khang-khuè niâ.

A-má tsiok kut-la̍t, ē-hiáu tsò tsiok tsē tāi-tsì, tshiâng-tsāi tàu khuán tshù-lāi. Pí-jū sé-uánn, sé-sann, tsiok tsē tāi-tsì. I mā tiānn-tiānn ē tàu tsú-pn̄g hōo guán tsia̍h. Sóo-í mā tiānn-tiānn khì tshài-tshī-á bé tshài. I ē bé hî-á, bah, tāu-hū, kap tsi̍t-kuá hó-tsia̍h ê hái-sán. Guá ū-sî-tsūn mā ē tuè i khì, kā i tàu kuānn tshài. Ū khuànn-tio̍h hó-tsia̍h ê mi̍h-kiānn, a-má lóng ē bé hōo guá tsia̍h.

Guá tsū sè-hàn tō kap a-má tsiok tshin. M̄-koh i m̄ bat tshuā guá khì sńg “tshu-liu-lông”. Hit ê sî-tsūn, guá iáu-koh sè-hàn, bē-sái khì sńg. Tán guá ē-sái khì ha̍k-hāu siōng-khò ê sî-tsūn, a-má kiann guá khàu, sóo-í bé tsin tsē tshit-thô-mih-á hōo--guá.

I mā ū tsin hó-tshiò ê sî-tsūn. Ū 1 kang, guá ê a-koo kap a-pa tsò-hué tsia̍h gû-bah-mī, hōo a-má mē. In-uī hit ê sî-tāi, gû sī tshī lâi kā lán tàu tsìng-tsoh--ê, sóo-í i kám-kak bē-sái tsia̍h gû-bah. Hó-tshiò--ê sī, tán a-koo kap a-pa tsáu í-āu, i ka-tī mā ū tiám 1 uánn mī.

A-má mā ū tio̍h-siong ê sî-tsūn. Guán tau nā sī beh khì tsàu-kha, lóng ài king-kuè 1 ê lâu-thui. Tsí-iàu tiān-hué kuainn--khí-lâi, hia tō ē piàn àm-moo-moo. I tiānn-tiānn tī hia siak-pua̍h-tó. Ū 1 kái, kha siak-tn̄g--khì--ah, tong-jiân mā ài kuè tsiok kú tsiah ē hó. Guá khuànn i ê kha pau tsio̍h-ko, guá tō kám-kak i ē bô sóng-khuài. Hiah-nī kú bô sé kha, kám bē kám-kak tsiūnn? I bē-sái tshut--khì, nā-sī beh suá tín-tāng, tō ài pa̍t-lâng sak.

King-kuè hiah-nī tsē tāi-tsì, a-má lóng bē kiann. I sī 1 ê tsiok ióng-kiānn ê lâng. I mā sī siōng ài--guá ê lâng. Guá siōng kah-ì ê lâng mā sī guá ê a-má, guá kám-kak tsin hīng-hok. #台灣人寫真 專欄,本文使用臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報330期,2021年9月出刊。--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。