Tsia是「蓁巷食堂」mā是「真相食堂」

主講/林大米(Podcast「米米之音」主持人)蓁巷食堂
記錄/戴如意

「米米之音」是一个農村廣播節目,自2015年開播。主持人林大米當初辭頭路、搬去宜蘭,決定家己製作網路廣播,beh做「農民生活聲音紀錄者」。大米行踏全台灣,分享農業議題,記錄作穡人ê生活kap種作理念;ǹg望透過節目,走揣農村hām農業ê價值。Tsit篇是2021/7/11節目ê文字記錄,雜誌設「農民食堂」專欄kā刊出。

蓁巷村(Tsin-hāng-tshuan)徛tī蘭陽平原中ng、khah倚內山,是一个田比厝khah濟ê所在。Tsia有高齡化問題,65歲以上人口超過18%;今年(2021年)2月份開辦長青食堂,就有70外人報名參加。大米tī 5月中ê一工透早來拜訪,拄好是台灣疫情tann-á變嚴重hit時,m̄-koh灶跤猶原無閒tshih-tshih。

因為是煮hōo老大人食,tsia-ê菜ē切khah幼、煮khah爛,口味mā khah tsiánn,ài好哺koh ài顧健康。M̄-koh菜色bē拍折,m̄-nā phong-phài,koh有配色;親像大米拜訪tsit工,有tsìnn排骨、sa-te豆乾、水蓮炒豬肉hām鹹卵刺瓜仔。上hông呵咾--ê koh有配湯,逐湯匙lóng koo有料,khah贏外口賣--ê。

總舖師是在地人,畢業就離開故鄉,khah早leh kā人做頭毛;tsit兩冬tńg--來,興趣煮食所以來食堂服務,逐工透早7點就ē來tshuân食材。伊講,用心煮食,老大人就食kah tsiânn歡喜,伊tī過程中看著in ê需要、聽in來tsia食kah大箍幾若公斤,就真有成就感。固定來共餐ê人大約有15个,in ē ná食ná配《豬哥亮歌廳秀》。

代先,政府推廣共餐是有規kuānn ê政策。Tuì社區營造ê角度,希望老大人到社區據點,參與課程、做伙食飯,m̄-nā出門hām人交流,mā hōo社區協會ē-sái追蹤長者ê狀況。只是,tsit套做法無啥適合蓁巷村;因為逐家蹛khah遠,mā有田--裡ê穡頭ài做,有一寡人實在無閒iah bē慣勢踮食堂食飯。

蓁巷食堂調整做法,開放老大人來領便當tńg去食。社區協會ê理事長講,雖然無共餐,m̄-koh領便當ê時ē見著面,ke開講--兩-句,仝款ē-sái關心著老大人;若無來領便當,mā lóng ē khà電話去問。考慮著疫情kap方便性,in有想過送餐服務,不而過,tse kap開辦食堂ê用意無符合,tsit-má mā無夠預算hām跤手thang做。

尾--à,大米採訪兩位長者。Tī灶跤tàu跤手ê阿姨講,食堂是leh kā少年人tshuā頭,ài有孝序大、ài「倫理回歸」;80外歲ê阿公感嘆時代無仝,íng過食苦ê日子已經過--去,tsit-má是飼狗比飼爸母koh-khah有孝。大米引〈紅瓦厝〉tsit條歌做煞尾,歌詞ê情景到tann猶原存在,hōo伊感覺心情真複雜。


mimivoice 米米之音 
Tsit集ê節目內容ē-sái tī tsia收聽:
Tsia是「蓁巷食堂」mā是「真相食堂」
主講/林大米(Podcast「米米之音」主持人)、蓁巷食堂#農民食堂 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報332期,2021年11月出刊。

--------------------------------------------

歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。