妖獸家長

(Tsit篇ê華語用粗字體標示)


作者:Khó͘ Pōe-bín 

●その一


(1)


“Chit ūi pêng-iú, chhiam-miâ tī chia ő͘!”


“Chin kú bô khoàⁿ neh!”


“Heⁿh ah, lâi tàu-saⁿ-kāng--lah. Kin-nî koh ū gín-á cho͘, goá te̍k-pia̍t chhoā gún hit ê lâi--ah. Ah, kóng lâng lâng kàu. 啊你不是去要去找大哥哥、大姐姐?”


他們在那邊啊!


不然就在這邊坐好。


“Lāu-su lí ka-tī chò Tâi-gí--ê, ah lín sun thiaⁿ bô Tâi-gí--o͘h?”


“Bô no͘h! Lâng gún chit ê Tâi-gí chiok hó neh! 你說是不是?


Gín-á tìm-thâu, á-má chin hoaⁿ-hí.


阿媽我可不可以去玩了?


不行。啊不是跟你說要坐好?你來要幫阿媽的忙啊!Lâi, chia chhiam-miâ, hoan-êng! 啊這個拿給人家。


“Ah che lín sun--o͘h? Koai neh!”


“Heⁿh ah, ūi-tio̍h Tâi-gí phah-piàⁿ kám bián lâi? “還不快叫阿姨?


阿姨。


好乖好乖。

 

(2)


“Gín-á, lí the̍h che hûi-hiám ő͘. Che ka-to bô chù-ì ē khì siong-tio̍h ka-tī.”


可是很好玩啊。


“Goá chai-iáⁿ chin hó-sńg, tān-sī bô sè-jī mā bōe-sái ő͘!”


“Eh, pháiⁿ-sè, gún chit ê Tâi-gí thiaⁿ bô siáⁿ ū, lí m̄-thang kiàn-koài heh.”


“Boē ah, lâng thiaⁿ ū--lah hoⁿh!” Gín-á pì-sù-pì-sù tìm chi̍t-ē thâu.


寶貝,媽媽不是說你那個刀子不要這樣玩?


喔……


“Lí beh sńg ka-to ē-sái, tān-sī ài oân-sêng jīm-bū. Nā-bô, lí ka-to hō͘ lâng siu--khì, goá bô châi-tiāu kā lí tàu kóng-ōe ő͘.”


Gín-á tìm-thâu.


“Lí lóng bô leh koán-thāi i thiaⁿ ū thiaⁿ bô, tō lóng choè lí kóng Tâi-gí--o͘h?”


“Ah... i to thiaⁿ ū--ah!”


“Gún tau chit ê bô lí siūⁿ--ê hiah khiáu--lah.”


“Ah... i to thiaⁿ ū--ah!”


寶貝,你聽得懂阿姨在講什麼嗎?


Gín-á pì-sù-pì-sù leh chhiò.


(3)


“Kóng-tio̍h gún tau hit ê, o͘h, Tâi-gí  lóng bōe-hiáu kóng--lah, liáu-jiân... Ah chiah tú kóng--tio̍h niâ... 回來了喔,誰載你回來?


爸爸、阿公,你看我段考98!可是老師說少兩分要打兩下。


喔!98 bōe-bái neh,sī kóng啊怎麼會差兩分?


粗心大意啦。


“Lí khoàⁿ--lah, goá chham i kóng Tâi-gí i iā bōe-hiáu ìn. Aiⁿh... chit-má ê gín-á hoⁿh...”●その二


你kám有發現lín孫、lín囝台語bōe liàn-tńg?


講也bōe-hiáu話。一句台語不八不七。


Liam-mi講家己是「印仔」今年「芋泥」;liam-mi講無兩个台語詞就lóng總變華語。


你kám有感覺chit-chūn ê囡仔台語哪ē chiah hân-bān?


聽也聽無koh愛問啥意思。三不五時iáu tio̍h-ài替in翻譯做華語。


上gâu講ê台語一句話是:「我bōe-hiáu講台語。」


你有感覺囡仔chiok歹溝通--無?Beh愛騙伊kah你sńg也著千拜託萬ko͘-chiâⁿ。Koh bōe-sái kā歹,一歹就越頭做伊去。


你是m̄是chiok希望囡仔kah你chhit-thô?


你是m̄是真驚囡仔以後bōe-hiáu講台語beh按怎?


若án-ne生,你啥mih時chūn產生你lóng參囡仔講台語ê錯覺?●その三


台灣有一種妖怪,總是將囡仔顧tiâu-tiâu。


十歲ê囡仔ài有人顧、bōe-sái放伊一个人。


我熟sāi ê澳洲囡仔,九歲開始就ē-hiáu家己坐飛行機去Perth揣in阿姑;十歲家己要求beh學gì-tà、12歲ê時chūn ē-hiáu家己寫詞、家己編曲。雖然脫bōe離囡仔性,chia走hia走但是講話有條理、有自信,凡事ē-hiáu家己思考。


翻頭tńg來看台灣ê囡仔,真正beh phùi血。M̄-koh,hō͘人phùi血--ê m̄是囡仔,是家長。


凡事替囡仔想好好、chhoân便便。參in兜ê囡仔講台語,未chêng-mī就講,「歹勢,阮兜ê囡仔bōe-hiáu講台語neh。」Ke一時仔看我講bōe煞、就問講:「你lóng無leh管待人囡仔聽有聽無,就一直參伊講台語hio͘h?」


無彩平平lóng tī推廣台語ê團體--裡leh食頭路。


大人啥款?Koh愈無效。Mi̍h件iáu未學、就講家己bōe-hiáu。


我無法度理解。按怎人ê囡仔17、18歲ē-sái做經理、台灣ê囡仔17、18歲iáu m̄知趁錢艱苦?囡仔人m̄ bat iau--過,m̄知食mi̍h ê重要。Án-ne,就hō͘ iau一kái看māi。家長講,無一个家長ē hiah歹心,「你m̄ bat做人家長,chhap啥mih喙?」


好。Lán喙that--leh。但是拜託--leh,iau一遍bōe死。


Lán tio̍h khah拜託--leh、放囡仔自由,囡仔無你想--ê hiah hân-bān。是lán台灣ê家長gâu過頭,教出hân-bān ê囡仔,koh hō͘ in hân-bān到大,chiâⁿ做hân-bān ê家長,久--來就chiâⁿ妖chiâⁿ獸。


Chit款妖怪,你看--過--無?#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap傳統白話字
台文通訊BONG報333期,2021年12月出刊。
歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。