看《茶金》ê心得

作者:姚文崧 (台北大學經濟系ê馬來西亞學生)

Uì 2021年11月15開始tī客家電視台放送ê《茶金》,我非常期待。2021年12月21 ê時12集已經放送了,我認為用母語創作是值得鼓勵--ê。

《茶金》ê背景是50年代ê台灣。Tī tsit齣戲看著有查某人ē-tàng tī「重男輕女」ê時代徛起,我感覺非常佩服。初初,吉桑(Tsì-sàng)一直堅持beh為伊ê查某囝,張薏心安排親事。但是,薏心無kah意文貴,kā阿爸抗議幾若擺。上尾--à,薏心聽講吉桑講著阿公一直叫吉桑食鴉片mài做大生理,但是吉桑立志beh拚出一番事業。薏心順伊阿爸、違背阿公意願ê理由,解sueh伊其實mā是kah阿爸仝款希望ē-tàng掌握家己ê命運。薏心就是án-ne說服吉桑,吉桑就hōo薏心決定家己ê婚姻。

另外,薏心拄拄仔huānn日光公司ê時tsūn,因為kap吉桑做生理ê想法無仝,就一直冤家。Iáu-m̄-koh,tng吉桑看著薏心有才調擔ē起日光公司ê業務,吉桑就肯定薏心。吉桑本來一直感覺查某囝無應該做生理,看著in查某囝ê本事了後,吉桑ê觀念就改變--ah。我真正欽佩薏心,因為伊用心改變家己ê命運、證明家己ê價值。Tńg來看tsit-má性別平等ê情形,雖然tsit-má查某人ē-tàng活kah koh-khah有尊嚴--ah,但是koh有真濟所在需要拍拚改善。

我斟酌想規个劇情,koh是有一寡所在我看無。第一,有幾个情節ē看著外省人kap本省人ē-tàng用家己ê母語,但是in看--起-來koh是ē-tàng互相理解對方ê語言。M̄-koh,hit个時代ê外省人kap本省人就無可能互相聽有啊!講著語言ê問題,就算KK劉坤凱、張薏心、張福吉(吉桑)真正學過北京官話(北京話),但是in是按怎無台語iah是客話ê腔口--leh?In本來ê母語mā m̄是北京話啊!真無可能有外省iah是北京口音ê北京話。搬「伯公」ê唐川講ê北京話顛倒聽ē出客話腔口。

Iáu有,tsit齣戲內底ê台灣本省人角色,若是講著報紙標題、合作條約iah是同意書,in顛倒是用北京官話(北京話)來唸。Hit个時代ê人ē-hiáu用北京話讀漢字應該是無影--ê。我是馬來西亞人,阮阿爸hit爿ê阿公阿媽kan-na ē-hiáu福建話一種南方漢語/南方唐人話,mā m̄ bat學過北京話。In看著寫北京話ê書面語kan-na ē-hiáu用福建話照讀。若是in koh tī--leh,in已經是80外歲--ah。我阿母hit爿ê阿公阿媽kan-na ē-hiáu廣東話/廣府話(Kóng-hú-uē,Cantonese),所以看著漢字lóng總讀廣府話。In tsit-má已經80外歲--ah,lóng總經歷過二戰。Án-ne ê情形就親像是香港人是直接用母語讀漢字,m̄是用北京話,因為in mā m̄是用北京話思考。若是照50年代ê台灣來看,hit个時代台灣人普遍無接受著北京話教育,所以應該bē-hiáu用北京話讀漢字。In有khah大ê可能是看北京話書面語,用台語iah是客話讀--出-來。若是bat接受日文教育ê台灣人,看著北京話書面語ē用日語訓讀。

此外,我看著tsit齣戲ê英文字幕,角色ê英文譯名lóng總用北京話音譯,hōo我真正tsha̍k目。Tse有想beh塑造台灣人是以北京話為母語ê嫌疑。客人tio̍h-ài用客話號名;台語人tio̍h-ài用台語號名;上海人tio̍h-ài用上海話號名。譬如,張福吉用海陸腔客話音譯是「Zhong Fug-gid」;張薏心用海陸腔客話音譯是「Zhong Yi-sim」;劉坤凱用台語音譯是「Lâu Khun-khái」。國民黨逼原住民一定ài用北京話kap漢字號名是文化浩劫,koh是leh蹧躂自尊。用啥mih語言來音譯羅馬字ê名字mā展現lán對家己ê認同。Lán ài用母語號名tsiah ē-tàng有尊嚴。

另外,國民黨kā台灣經濟體系舞kah亂操操ê情節無夠詳細。Tsit段歷史ê背景tī tsit齣戲無交代清楚,所以看--起-來koh是m̄知頭m̄知尾。上尾--à,劉坤凱、徐興波hông掠--去了後,in ê命運按怎?薏心接月婷去張--家了後,月婷過了按怎?日光茶kám有重koh徛起?Lóng總m̄知,tsit齣戲就án-ne不明不白收煞--ah。

Kap進前ê台灣母語電影iah是電視劇來做比較,我看著台灣母語電影iah是電視劇ê水準一直leh進步--ah。Tse是值得歡喜ê代誌。Iáu-m̄-koh,本土語言ê戲iáu是需要繼續拍拚。無論按怎,我希望本土語言ê戲ē-tàng鼓勵台灣人kā本土語言khioh--tńg-來。


#Lán來講看māi 專欄,本文使用教育部推薦漢字kap臺灣閩南語羅馬字拼音方案。
台文通訊BONG報334期,2022年1月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。