Khì-chúi

作者:Kán Ûi-iū


Kòa chūn--khui

Bô-siaⁿ

Lim--lo̍h bô khì

Ū-iáⁿ

Khiàm chi̍t-khoán khùi-kháu 

Sui-jiân hō͘ lâng hiâm

Kóng sī khǹg kú ê khì-chúi

M̄-koh piàn-chò thn̂g-chúi

Kāng-khoán tiⁿ-tiⁿ

“Má, chia̍h-pá--bē?”

Thiaⁿ-tio̍h kāng-khoán sim-sek

Kám-chêng tīⁿ-tīⁿ做伙來唸詩專欄,本文使用傳統白話字。
台文通訊BONG報334期,2022年1月出刊。


歡迎捐款贊助 #李江却台語文教基金會 

(捐款可抵稅,匯款後請通知02-23112199)郵政劃撥:19021486
戶名:財團法人李江却台語文教基金會

電匯:123-20-050514-2
華南銀行士林分行活儲
戶名:財團法人李江却台語文教基金會李江却台語文教基金會需要你ê定期捐款,逐個月捐助NT$200以上,lán做伙來推動復振台灣語文ê事工,歡迎利用劃撥、電匯、信用卡、郵局『存簿儲金自動轉帳』扣款iah是線頂捐款、現金贊助。

◎逐個月贊助本會(台文通訊BONG報發行單位)NT$200(iah是逐冬NT$2,400)以上,做伙支持基金會事工kap雜誌編印發行費用。歡迎利用郵局劃撥、信用卡(寫捐款單)、線頂捐款、現金贊助、銀行/ATM轉帳(轉帳了後請通知)、支票、郵局戶頭自動轉帳扣繳(寫授權書),捐款收據ē-tàng做『列舉扣除額』抵稅ê用途。